Abort før 12. graviditetsuge

Alle kvinder har ret til at få foretaget abort uden at søge tilladelse, hvis den foretages før 12. graviditetsuge.

Unge kvinder under 18 år, der på grund af særlige omstændigheder ikke ønsker forældrene inddraget i deres graviditet, kan søge Samrådet om tilladelse til abort uden forældresamtykke.

Abort efter 12. graviditetsuge

Efter 12. graviditetsuge kan kvinder få tilladelse til abort, hvis særlige omstændigheder gør sig gældende: 

 • Hvis kvindens fysiske eller psykiske helbred udsættes for fare i forbindelse med graviditeten
 • Hvis graviditeten skyldes voldtægt eller incest
 • Hvis barnet efter fødslen vil få en alvorlig fysisk eller psykisk lidelse
 • Hvis kvinden på grund af dårlig begavelse ikke kan drage omsorg for et barn
 • Hvis kvinden på grund af ung alder eller umodenhed ikke for tiden kan drage omsorg for et barn
 • Hvis graviditeten, fødslen eller omsorgen for barnet vil være så alvorlig en belastning for kvinden, at det af hensyn til hende, til opretholdelse af hjemmet eller omsorgen for andre børn i familien anses for påkrævet, at graviditeten afbrydes.  

Ansøgning om abort efter 12. graviditetsuge

Forud for ansøgning om abort skal abortsøgeren henvende sig til sin egen læge, som henviser til skanning på det lokale sygehus.

Et skanningsresultat er nødvendigt, således at det helt nøjagtigt kan konstateres, hvor langt kvinden er henne i graviditeten.

I sager hvor kvinden ansøger om abort på baggrund af egne forhold, såkaldt social indikation tager pågældende sygehus kontakt til Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation, hvor kvinden vil få tilbudt en tid til en samtale med en socialfagligkonsulent, en læge og evt. en psykolog/psykiater. Samrådet træffer herefter afgørelse på baggrund af oplysningerne, der er fremkommet i samtalen med kvinden.

I sager hvor kvinden ansøger om abort på baggrund af konstateret fosterskade, tager pågældende sygehus kontakt til Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation. I denne type sager sender sygehuset oplysninger om fosterets tilstand til Samrådssekretariatet, hvorefter Samrådet træffer afgørelse.

Skanningsresultat, samtykke i form af blanket A/blanket B samt relevante lægelige oplysninger sendes på mail til samraadssekretariat-midtjylland@rm.dk.  

Afgørelsen træffes i Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation holder normalt møde hver tirsdag eftermiddag kl. 16.00. Ved akutte sager (fosterskader og lignende) etableres samråd, som så vidt muligt træffer en afgørelse samme dag.

Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation er sammensat af en gynækologisk overlæge, en psykiater og et juridisk/socialfagligt medlem.

Besked til abortansøgeren

Ansøgeren får telefonisk besked om afgørelsen umiddelbart efter Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisations møde.

Hvis der gives tilladelse til abort, mailes afgørelsen til hospitalet, der kontakter ansøger om det videre forløb.

Hvis der gives afslag kan afgørelsen ankes til Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation. 

I sager vedrørende fosterskade giver Samrådet besked til det henvisende sygehus, som så formidler afgørelsen til kvinden.

Støttesamtaler

Praktiserende læge og Mødrehjælpen tilbyder støttesamtaler til kvinder, der enten er i tvivl om, hvorvidt de ønsker abort, eller som efter abort har behov for støttende samtaler.

Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation:


Abortankenævnet
Styrelsen for Patientklager
Olof Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N

E-mail: abortankenaevn@stpk.dk

Abortvagttelefon: 2552 8153 – telefontid kl. 9.30-15.00

Samtaler i forbindelse med abort efter uge 12

Alle samtaler finder sted i Aarhus i Regionshuset Aarhus og på Regionshospitalet Gødstrup.

Sterilisation når man er fyldt 18 år

I Danmark har borger som udgangspunkt ret til at blive steriliseret, når vedkommende er fyldt 18 år.

Patienten skal i første omgang kontakte sin læge, ved ønske om sterilisation. Lægen fremsender ansøgningen om sterilisation til et regionalt hospital, hvor patienten vil blive indkaldt til en indledende/orienterende samtale.

Refleksionsperiode

For personer, der er 18 år, men endnu ikke er fyldt 25 år, er der indført en refleksionsperiode på 6 måneder, før indgrebet må foretages. Formålet med refleksionsperioden er at understøtte, at yngre personer får mulighed for nøje at overveje konsekvenserne af sterilisation.

Refleksionsperioden gælder fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har været til indledende samtale på det regionale hospital.

Sterilisation af personer under 18 år

Hvis helt særlige grunde taler for det, kan personer under 18 år blive steriliseret.

Tilladelsen gives af Samrådet for abort og sterilisation i Region Midtjylland.

Hvem kan få tilladelse til at blive steriliseret før det fyldte 18. år?

 • Hvis der på grund af arvelige anlæg hos personen selv eller dennes ægtefælle/samlever er fare for at eventuelle børn vil få en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse
 • Hvis personen selv og dennes ægtefælle/samlever på grund af sindssygdom eller anden sjælelig lidelse, svag begavelse, grovere karakterafvigelser eller alvorlig legemlig lidelse er uegnet til at drage omsorg for eventuelle børn på forsvarlig måde
 • Hvis der er betydelig fare for at personen eller dennes ægtefælle/samlever ikke kan gennemføre et fremtidigt svangerskab, eller at barnet ikke vil blive levedygtigt eller vil blive født med betydelige beskadigelser
 • Hvis de forhold, som personen og dennes familie lever under, gør det påkrævet at undgå barnefødsler

Når Samrådet skal træffe afgørelse om sterilisation kan tillades, skal der lægges særlig vægt på om de forhold, der begrunder sterilisation, er af varig karakter, og om svangerskab kan forebygges hensigtsmæssigt på anden vis.

Sterilisation, når personen er ude af stand til at forstå betydningen af indgrebet eller ikke kan vurderes fuld habil

Hvis patienten ikke forstår betydningen af indgrebet eller det på anden vis vurderes betænkeligt at vedkommende selv træffer beslutningen, skal Samrådet for Abort og Sterilisation træffe afgørelse, uanset hvor gammel patienten er.

Man kan få tilladelse til sterilisation, selv om man ikke forstår betydningen af indgrebet: 

 • Hvis der på grund af arvelige anlæg hos personen selv eller ægtefælle/samlever er fare for at eventuelle børn vil få en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse
 • Hvis personen selv og ægtefælle/samlever på grund af sindssygdom eller anden sjælelig lidelse, svag begavelse, grovere karakterafvigelser eller alvorlig legemlig lidelse er uegnet til at drage omsorg for eventuelle børn på forsvarlig måde
 • Hvis der er betydelig fare for at personen selv eller ægtefælle/samlever ikke kan gennemføre et fremtidigt svangerskab, eller at barnet ikke vil blive levedygtigt eller vil blive født med betydelige beskadigelser
 • Hvis de forhold, som personen selv og familien lever under, gør det påkrævet at undgå barnefødsler

Når Samrådet skal træffe afgørelse om sterilisation kan tillades skal der lægges særlig vægt på om de forhold, der begrunder sterilisation, er af varig karakter, og om svangerskab kan forebygges hensigtsmæssigt på anden vis.

Behandlingen af ansøgningen

Den praktiserende læge eller læge på specialafdelingen laver henvisning til Samrådet, når patienten ikke vurderes fuldt habil.

Inden Samrådet behandler ansøgningen vil de sørge for, at patienten bliver undersøgt og vurderet af en psykiater. Samrådet sørger også for, at der ansøges om beskikkelse af en særlig værge.

Patienten vil endvidere blive tilbudt et samtaleforløb med en seksualvejleder eller en socialrådgiver, inden Samrådet behandler ansøgningen. Formålet med samtalerne er at sikre, at patienten får mulighed for at reflektere over at blive steriliseret på sine egne præmisser.

Krav om beskikkelse af en særlig værge

Hvis den der ansøger om sterilisation er ude af stand til at forstå betydningen af indgrebet eller hvis det vurderes betænkeligt at ansøger på egen hånd anmoder om sterilisation, skal der beskikkes en særlig værge.

Der skal beskikkes en værge i forbindelse med ansøgning om sterilisation, uanset om man har en værge i forvejen.

Den værge man har i forvejen, kan godt være den samme person, der beskikkes som værge ved sterilisation.

Det er Familieretshuset, der beskikker en sådan værge. Læs mere om særlig værge på Familieretshusets hjemmeside

Regler om sterilisation pr 1. september 2014

Den 1. september 2014 trådte ændrede regler om sterilisation i sundhedsloven i kraft.

Sterilisation uden tilladelse

Ændringerne betyder, at personer, der er fyldt 18 år, har fri adgang til at blive steriliseret. (læs dog nedenfor om sterilisation, der kræver tilladelse). Tidligere skulle man være fyldt 25 år, før der var fri adgang til sterilisation.

Refleksionsperiode

For personer, der er 18 år, men endnu ikke er fyldt 25 år, er der indført en refleksionsperiode på 6 måneder, før indgrebet må foretages. Formålet med refleksionsperioden er at understøtte, at yngre personer får mulighed for nøje at overveje konsekvenserne af sterilisation.

Sterilisation der kræver tilladelse

For visse personer forudsætter sterilisation fortsat en tilladelse fra det regionale samråd. Det gælder for

 • Personer under 18 år
 • Personer der er ude af stand til at forstå betydningen af indgrebet, og hvor det er betænkeligt, at de selv anmoder om sterilisation

Lempelse af kriterierne

Med ændringen af loven sker der en lempelse af ét af kriterierne for, hvornår der kan gives tilladelse. Fremover skal der således desuden lægges vægt på, om svangerskab hensigtsmæssigt kan forebygges på anden måde. Dette indebærer, at anden form for prævention skal være overvejet, men ikke nødvendigvis være afprøvet og ej heller skal være udelukket.

Der er således mulighed for at give tilladelse i de situationer, hvor det skønnes uhensigtsmæssigt for personen at anvende andre svangerskabsforebyggende midler, eksempelvis hvor det vil være vanskeligt for personen selv at administrere prævention, herunder p-piller af praktiske eller medicinske grunde.

I forbindelse hermed vurderes det uhensigtsmæssigt, at personen allerede forud for ansøgningen skal befinde sig i en risikopræget situation og således være seksuelt aktiv eller af andre grunde være udsat for en konkret risiko for at blive besvangret.

Tilbud om samtaleforløb

I forbindelse med lempelsen af adgangen til at give tilladelse til sterilisation, er der som noget nyt indført, at kommunen skal tilbyde et samtaleforløb med en seksualvejleder eller en socialrådgiver, forud for samrådets behandling af ansøgningen.

Formålet med samtalerne er at sikre, at personen får mulighed for refleksion over at blive steriliseret på de præmisser, som den enkelte måtte have. Reglerne tilsigter at beskytte og respektere den enkeltes selvbestemmelse og personlige integritet.

Kontakt

Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Socialmedicin og Rehabilitering, Regionshospitalet Gødstrup

Telefon: 78 43 50 06
E-mail: samraadssekretariat-midtjylland@rm.dk 


Adresse:
Regionshuset Aarhus
Olof Palmes Allé 15
8200 Århus N

Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 09:00-15:00
Fredag kl. 09:00-13:00

Send sikker mail
Send mail via borger.dk

Klinik for Socialmedicin og Rehabilitering Gødstrup
Socialmedicin og Rehabilitering
Regionshospitalet Gødstrup
Hospitalsparken 15
7400 Herning

Find vej

Se klinikkens placering på kort: fløj J, Niveau 0, Venteområde 64