2007

Kvalitet skal fremover vægte højere end nærhed. Regeringen (statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V)) præsenterer en sundhedsreform og store investeringer i udvidelser og nybyggeri af hospitaler i hele landet.


Regionsrådet indgår aftale om en Akutplan for Region Midtjylland. Af den fremgår det, at det er af afgørende betydning, at der funktionsmæssigt i den vestlige del er ét samlet hospital. Regionsrådet vil derfor hurtigst muligt opføre et nyt fagligt ambitiøst og attraktivt hospital med fuldt udbygget akutmodtagelse.


Sundhedsstyrelsen beslutter bl.a., at hospitalernes optageområder som minimum skal omfatte 200.000 indbyggere. Grænsen får bl.a. betydning for hospitalerne i Herning og Holstebro, som efter den nye målestok begge har for små optageområder.


Sundhedsstyrelsen stiller krav om, at hospitalerne skal indrettes så de får fælles akutmodtagelser for alle patienter.

På baggrund af Sundhedsstyrelsen krav fremlægger regionerne en ny hospitalsplan med 21 akuthospitaler fordelt i hele Danmark mod hidtil 40.

2008

Regeringen afsætter 41.4 mia. kr. til renoveringer, udvidelser og nybyggeri af hospitaler.


I Region Midtjylland undersøger det rådgivende ingeniørfirma COWI Consult mulige placeringer af et nyt fælles vestjysk hospital. 18. juni 2008 vedtager regionsrådet placeringen i Gødstrup.


Regeringen afsætter 3.15 mia. kr. fra kvalitetsfonden til nybyggeri. Med beløbet følger en række betingelser om bl.a. mere effektive arbejdsgange, når hospitalet står færdigt. Det er en ufravigelig betingelse, at beløbet under ingen omstændigheder kan overskrides.


Regionsrådet vedtager den hospitalsplan, som bliver rammerne for udviklingen af hospitalerne i Region Midtjylland.

2009

Regionsrådet besluttede i 2007, at der skal bygges et nyt hospital i Vestjylland. Selvom regeringens rådgivende udvalg støtter en samling af hospitalerne i Vestjylland, så foretrækker udvalget udbygning af hospitalet i Herning frem for et nybyggeri. Region Midtjylland får lavet en analyse af fordele og ulemper ved de to løsninger på en række kvantitative og kvalitative parametre.


På baggrund af analysen oplyser statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fra Folketingets talerstol den første tirsdag i oktober, at regeringen står bag et nybyggeri i Gødstrup.

Af brevet fra ekspertpanelet senere samme måned fremgår det, "at det fremsendte projekt med nybyggeri i Gødstrup på det foreliggende grundlag vurderes i overensstemmelse med en moderne sygehusstruktur og de fastlagte principper." 

Hospitalet bliver dermed et helt nybygget hospital – et såkaldt barmarksprojekt.


Folketinget beslutter, at en forundersøgelse til et motorvejsbyggeri mellem Herning og Holstebro også skal forholde sig til, hvilken linjeføring motorvejen skal have, for at gavne det kommende hospital i Gødstrup mest muligt.

2010

Det Nye hospital i Vest bliver omtalt i Finansloven for 2010. "På baggrund af Regionsrådets sygehusplan og efter vurdering i regeringens ekspertpanel vedrørende fremtidens sygehusstruktur har regeringen udmeldt og Dansk Folkeparti konstateret, at et nyt sygehus i Gødstrup indgår i den samlede, fremtidige sygehusstruktur i Danmark."


Beslutningen om at samle to hospitaler i ét medfører, at regionsrådet vedtager en plan specifikt for akutberedskabet (akutlægebiler, ambulancer, akutlægehelikopter m.m.) i Nordvestjylland.


Indenrigs-og Sundhedsministeriet indstiller at Det nye hospital i Vestjylland får tildelt 3,15 mia. kr. Det er knap én milliard mindre, end Region Midtjylland ansøgte om.

Med indstillingen følger at der flyttes 5000 m2 fra Gødstrup-projektet til etablering af hospitalsfunktioner i Center for Sundhed i Holstebro. At psykiatriprojektet i Gødstrup på i alt 381.1 mio. kr. finansieres af Region Midtjylland.

Arealer til forskning og uddannelse i byggeriet søges herefter samlet i et fælles byggeri, og i de kommende år gror ideen om et tilhørende center til forskning og uddannelse i nær sammenhæng med Gødstrupbyggeriet, og NIDO|danmark bliver en realitet.

2011

Regionsrådet beslutter at hospitalet skal tegnes og planlægges af totalrådgiveren CuraVita, der er et konsortium bestående af Arkitema Architects, Aart Archi­tects, NSW Arkitekter, MOE og Sweco.


De vindende visioner viser et hospital med sengeafsnit, akutmodtagelse, intensiv afdeling, ambulatorier, laboratorier, operationsstuer, opvågning, sengeredningscentral, kapel, administrative områder, møde- og undervisningslokaler, ambulancehal, helikopterlandingsplads, parke­ringsanlæg m.m.


Regionsrådet vedtager, at byggeriet skal planlægges efter trinvis færdiggørelse: Etape 1 skal være klar til at modtage patienter i 2017, og herefter skal Etape 2 og Etape 3 være færdige i perioden 2018-2020.

2012

Arkitekterne begynder på at tegne detaljerede tegninger af Det Nye Hospital i Vest, DNV.


25. september tager regionsrådsformand Bent Hansen (S) første spadestik og sætter dermed gang i byggeriet af det 148.000 m2 store hospital. Hospitalet er det største byggeri – nogensinde - i Jylland. Det Nye Hospital i Vest skal efter planen modtage patienter i 2017 og være færdigbygget i 2020.


Afledt af at der er udsigt til, at byggeriet får én mia. kr. mindre end ønsket, spirer der en idé om, at hospitalet selv skal etablere et Center for Forskning og Uddannelse. Centeret skal bygges sammen med hospitalet, men finansieres med både privat og offentlig kapital. En omfattende fundraising begynder.

2013

Sundhedsministeriet vurderer i sit endelige tilsagn om finansieringen af hospitalsbyggeriet, at der kan skæres et år af byggeprojektet, så byggeriet skal være færdigt i 2019. Ministeriets betingelse bliver styrende for projektet.


Flere udbud viser, at entreprenørernes tilbud overstiger rådgivernes forventninger. Eftersom byggeriet ikke må overstige bevillingen på 3.15 mia. kr., er det nødvendigt at prioritere billigere løsninger, hvor det lader sig gøre.


Regionsrådet beslutter derfor, at hospitalets facader og tag skal laves på en anden måde, end oprindeligt planlagt. Oprindeligt skulle taget f.eks. have været et "grønt tag", belagt med forskellige græsser, som kunne opsuge regnvand. Det blev ændret til det billigere og mindre miljøvenlige materiale tagpap.


Regionsrådet beslutter tidsplan, anlægsramme, udbudsstrategi m.m. for Regionspsykiatrien i Det Nye hospitalsbyggeri i Vest. Byggeriet er ikke som det somatiske hospital et kvalitetsfondsprojekt, men finansieres udelukkende af Region Midtjyllands egne anlægsmidler.


Folketinget vedtager, at motorvejen mellem Herning og Holstebro skal bygges med forbindelse til Gødstrup. Motorvejsafkørslen bliver bygget 1.000 meter fra hospitalets akutmodtagelse.

2014

På byggepladsen i Gødstrup er grundvandsænkningen og udgravning til kælder godt i gang. De første af ca. 4.000 pæle bliver rammet i jorden. Pælene bliver senere hospitalets fundament.


Stadigt stigende udgifter til håndværkere og materialer betyder, at prioriteringerne fortsætter i hele byggeperioden.


Højkonjunkturen presser økonomien yderligere, og selvom byggeopgaver sendes i nye udbud, overstiger entreprenørernes tilbud stadig byggeriets økonomiske rammer.


Stadigt flere behandlinger foregår ambulant (uden indlæggelse) på hospitaler, i borgernes egne hjem, sundhedshuse og hos praktiserende læger. Behovet for sengepladser er derfor faldende. I oktober vedtager regionsrådet at fjerne i alt 49 sengepladser, for at skabe mere balance i økonomien. I den oprindelige ansøgning var der 508 senge inkl. 20 pladser på patienthotel.

2015

Fundamenterne er på plads. Fire store kraner rejser på kort tid byggeelementerne til råhuset, og lægger "låg" på bygningen. Video


Dyre licitationsresultater og beregninger på udgifterne til resten af byggeriet gør det nødvendigt at foretage tilpasninger, fordi rammen på 3,15 mia. kr. ligger fast.


Beregninger viser, at hospitalerne kan klare sig med endnu færre sengepladser, fordi indlæggelsestiderne gennem årene er blevet væsentligt kortere. Presset af stigende udgifter til byggeriet vælger regionsrådet at fjerne yderligere sengepladser fra 454 til 409.

Køkkenfunktionerne bliver også beskåret, fordi maden evt. kan leveres udefra i samarbejde med private leverandører.


Det Nye Hospital i Vest ventes på nuværende tidspunkt taget i brug i 2019 mod oprindeligt 2017.

2016

Lækkert anrettet, noget for øjet og lidt mere appetit. Hospitalskøkkenet forbereder sig på den kommende flytning ved at afprøve et nyt kostkoncept, hvor patienterne kan bestille ernæringsrigtige små lækre retter, når appetitten (endelig) melder sig.


I april tager næstformand i regionsrådet Bente Nielsen (SF) og borgmester i Holstebro Kommune H.C. Østerby (S) første spadestik til Center for Sundhed i Holstebro. Center for Sundhed er et moderne bud på, hvordan samarbejde om patientens behov går forud for sektor- og faggrænser.


Fordyrelser og forsinkelser rykker betyder, at Det Nye Hospital i Vest forventeligt først kan åbne i begyndelsen af 2020.

Både regionsråd, hospitalsledelse og Rigsrevisionen er dybt bekymrede over byggeriets økonomi. Rigsrevisionen øger tilsynet med, at hospitalet får alle de aftalte funktioner.


Center for Forskning og Uddannelse skifter navn til NIDO | danmark

2017

Det Nye hospital i Vest får sit endelige navn. I august vedtager regionsrådet, at hospitalet navngives "Regionshospitalet Gødstrup", og at navnet tages i brug, når de første patienter flytter ind.


I februar bliver sidste betonelement løftet på plads i byggeriets første etape. I runde tal er der nu monteret ca. 13.000 m2 elementvægge, som hver vejer i gennemsnit 10 tons. Derudover står også 12 trappeopgange og ca. 4.000 søjlemeter hvor de skal.


Hospitalet får sin egen solcellepark på 4.000 m2 eller hvad der svarer til ca. fem parcelhusgrunde. Solcellerne producerer årligt 680.000 kWh energi. Det er nogenlunde hvad 170 husstande bruger om året. Solcellerne er med til at give hospitalet en grøn profil og mindske klimaaftrykket.


25. september bliver en stor dag i historien om Det Nye hospital i Vest. Den dag vajer flag og krans i kranen tæt ved det store hospitalsbyggeri i Gødstrup og markerer rejsegilde og fest. På dagen for rejsegildet er der gået fem år siden første spadestik.


Byggeriet holder Åbent Hospital og inviterer borgerne indenfor til et kig på fremtidens hospitalsbyggeri. 3.000 gæster griber chancen for at opleve byggeriet indefra.

2018

I efteråret åbner det 11.000 m2 store Center for Sundhed i Holstebro. Sundhedshuset består af både sundhedstilbud, akutfunktion, privatklinikker og senere også hospitalstilbud. Centret har 32 kommunale døgnpladser til borgere med forskellige skavanker.


Midt i marts tager regionsrådsformand Anders Kühnau (S) første spadestik til psykiatriens del af hospitalsbyggeriet i Gødstrup.


Det canadiske firma HCR (Health Care Relocations) fra Toronto er eksperter i at rådgive, når store hospitaler flytter. Det bliver også deres opgave at samle hospitalerne i Holstebro og Herning i Gødstrup. HCR har siden 1993 flyttet over 400 sygehuse – herunder bl.a. dele af det store svenske Karolinska Sygehus i Stockholm.


Byggeriet rammes af yderligere forsinkelser, så den planlagte opstart i begyndelsen af 2020 udskydes til slutningen af 2020.

2019

Regionsrådet beslutter i oktober, at Regionshospitalet Gødstrup fra og med indflytningen skal erstatte navnet "Hospitalsenheden Vest".


Regionspsykiatriens 13.500 m2 skyder op, og det er tid til rejsegilde. Det nye psykiatriske center får sengeafsnit, samtalerum, sportshal, sanserum og moderne ambulatoriefaciliteter. Prisen bliver ca. 227 mio. kr. I størrelse svarer byggeriet til to fodboldbaner.


NIDO | danmark bliver nu center med egen adresse. Midlerne er rejst blandt private og offentlige bidragydere, og i maj tager regionsrådsformand Anders Kühnau første spadestik til byggeriet af en godt 5.000 m2 stor bygning op ad hospitalet i Gødstrup. Centret får faciliteter til at udvikle og understøtte forskning og uddannelse i sundhed. Rejsegildet bliver fejret i november.


Første spadestik til Hospitalskirken i Gødstrup bliver taget i juni. Andagtskirken ligger tæt på det kommende hospitals hovedindgang, og er betalt af Herning Nordre og Søndre Provstier.


Endnu engang åbner byggepladsen portene for nysgerrige borgere, der gerne vil se, hvordan hospitalet udvikler sig. Ved Åbent Hospital får byggepladsen besøg af mere end 7.000 gæster. Byggeriet er landets bedst besøgte hospitalsbyggeri.


En donation på 1,7 mio. kr. baner vej for et udendørs lege- og træningsrum knyttet til børneafdelingen i Gødstrup.


Region Midtjylland flytter sine datacentre til Gødstrup fra Aarhus. De nye datacentre koster ca. 53 mio. kr. og bliver bæredygtige, driftsøkonomiske og forventes at reducere det nuværende energiforbrug med en tredjedel.


Region Midtjyllands første 'minicyklotron' flytter ind på det nye hospital i Gødstrup. Cyklotronen kan producere radioaktivt vand, som bruges ved skanning af hjertets blodforsyning.

2020

Hverken regionsråd eller hospitalsledelse har længere tillid til hospitalsbyggeriets rådgivere. Gentagne forsinkelser og fravær af en robust plan for færdiggørelsen af hospitalet medfører derfor, at rådgiverne bliver udskiftet. Samtidigt bliver hospitalets opstart endnu engang udsat. Denne gang til marts 2021.


Hospitalet indleder syn- og skønssag mod en entreprenør, bl.a. fordi gulvbelægning og malerarbejde ikke er i orden.


Tre måneder før tiden er NIDO | danmark bygget færdigt. Det 5.000 m2 store forsknings- og uddannelsescenter er bygget sammen med hospitalet og huser blandt andet: forskningslaboratorier, biobank, undervisningsfaciliteter, forsknings- og uddannelsesstøttefunktioner, mødelokaler og uformelle mødesteder.


Danmarks første sengeautomat er klar. Automaterne sparer tid og plads på afdelingerne, og indsamler samtidigt vigtige data om hvor og hvornår der er mest brug for senge. Rene senge står maks. 24 timer i elevatoren, før de vaskes igen. Se video med sengeelevator


I februar kommer der ild under gryderne i hospitalskøkkenet. Maden bliver tilberedt centralt og bagefter transporteret ud til afdelingernes køkkener, hvor den bliver tilberedt.


Banedanmark åbner i marts ny togstation ved hospitalet i Gødstrup.


Det Nye Hospital i Vest forventes nu indflytningsklart til september 2021.

2021

I maj lægger patient nr. 1 sig til rette på lejet i den spritny CT-skanner på Regionshospitalet Gødstrup. For at træne personalet i at bruge det nye udstyr, bliver udvalgte patienter inviteret til at få deres undersøgelse på det nye hospital.


I maj åbner syv hospitalsklinikker i Center for Sundhed i Holstebro. Behandlings tilbuddene er funktioner under afdelingerne på hospitalerne i Holstebro og Herning – senere Regionshospitalet Gødstrup. Samlet fylder de regionale funktioner 17% af centeret, der blev taget i brug i foråret 2018.


Blodprøver fra midt- og vestjyske patienter bliver nu analyseret på Regionshospitalet Gødstrup. Den nye fuldautomatiske analysehal står klar til brug og første opgave er analyse af de mellem 1600 og 2000 blodprøver, der hver dag tages hos de praktiserende læger i området. Også sterilcentralen kommer i funktion.


Et stort antal fejl, mangler og de deraf følgende forsinkelser udsætter åbningen af hospitalet til september. Hospitalsenheden Vest oplyser i august, at sygehuset først åbner primo 2022.


Hospitalskirken, bygget ved siden af hospitalet og betalt af Folkekirken, bliver indviet.


Med tre måneder til flytningen fik Regionshospitalet Gødstrup i november egen hjemmeside og inviterede de første patienter til behandling på det nye hospital. Patienterne modtager indkaldelsesbrevene i e-boks, via borger.dk eller som almindelig post.

2022

31. januar begynder flytningen af inventar og lagervarer, som Regionshospitalet Holstebro kan undvære.


9. februar: Akutklinikken på Regionshospitalet Holstebro flytter, og får til huse i Center for Sundhed i Holstebro, Stationsvej 35B, 7500 Holstebro, ved siden af Lægevagten.


13. februar kl. 05.00: Flytningen af patienter fra Regionshospitalet Holstebro til Regionshospitalet Gødstrup begynder. Ambulancerne kører hvert femte minut dagen igennem.


13. februar kl. 05.00: Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Holstebro lukker sammen med resten af hospitalet.


Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Gødstrup åbner delvist på adressen Hospitalsparken 45, 7400 Herning. Ambulancer og henvendelser fra borgere, der normalt visiteres til Holstebro, bliver visiteret til den nye akutmodtagelse i Gødstrup.


13. februar kl. 16.30: Regionshospitalet Holstebro lukker.


7.- 20. marts: Hospitalsafdelingerne i Herning begynder at flytte.


7. - 11. marts: Voksenpsykiatriens ambulatorie flytter.


8. - 9. marts: Børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorie flytter.


19. marts kl. 23.00: Lægevagten på Regionshospitalet Herning lukker. Mellem kl. 23.00 – 08.00 har lægevagten almindelig udekørende funktion.


20. marts kl. 05.00: Flytningen af patienter fra Regionshospitalet Herning til Regionshospitalet Gødstrup begynder. Ambulancer og patienttransporter kører hvert femte minut dagen igennem.


Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Herning lukker. Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Gødstrup, Hospitalsparken 45, 7400 Herning, er i fuld drift.


20. marts kl. 16:30: Regionshospitalet Herning lukker.


20. marts kl. 08.00: Lægevagten åbner på Regionshospitalet Gødstrup i Hospitalsparken 45, 7400 Herning.


20. marts: Voksenpsykiatriens og børne- og ungdomspsykiatriens sengeafsnit flytter.


21. marts: Akut Modtageafsnit E4 (psykiatri) åbner i Gødstrup og hedder fremadrettet Sengeafsnit 5. Adgang via Hovedindgang, Hospitalsparken 15, 7400 Herning.


1. april: Ny akutklinik åbner i Lemvig Sundhedshus, Østergade 30, 7620 Lemvig.


22. april: H.M. Dronningen indvier Regionshospitalet Gødstrup og Psykiatrien i Gødstrup.